Bombero arrodillado

En l'anterior article, vam conèixer les principals característiques del procés selectiu de la darrera convocatòria a Bombers funcionaris de la Generalitat. La fase d'oposició, amb les proves pertinents, o la de concurs, amb les puntuacions per mèrit, van ser alguns dels punts més destacats. Ara bé, saber quins van ser els requisits d'aquella convocatòria també pot resultar útil de cara al futur. Vols saber quins van ser aquests requisits?

Com sempre, convé recordar que cada convocatòria és un món. En les bases de cadascuna, s'estableixen els requisits i condicions pertinents. Per això, és molt possible que en les d'aquest any s'introdueixen novetats. Encara així, aquestes seran mínimes. Per això, és molt important saber els requisits que es van demanar llavors. Són els següents:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea. També van ser admesos els cònjugues d'espanyols o de ciutadans de qualsevol altre estat de la UE.

  • Haver complert 16 anys i no superar els 35 anys.

  • Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de graduat/ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo.

  • Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

  • Posseir les capacitats físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupa va com a personal laboral.

En definitiva, per tots aquells que penseu que la convocatòria d'aquest any 2015 és la vostra oportunitat, ¡reviseu que compliu amb tots els requisits! Com sempre, us deixem les bases de l'any 2009 per si voleu donar una ullada. Molta sort!

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.