A les darreres oposicions tant per als Bombers de Barcelona com per als Bombers de la Generalitat una de les proves ha estat una prova de conducció. En els procesos de selecció d'altres cossos també és una prova freqüent. 

A Barcelona a l'última oposició (2012) va ser la setena prova i era obligatòria i eliminatòria. Les persones aspirants que van superar la sisena prova (prova d'ofici) van ser endreçades de major a menor puntuació d’acord amb el sumatori de les proves 8.1,8.5 i 8.6 i un cop ordenades, únicament van passar a aquesta prova les 125 persones aspirants amb millor puntuació. En cas d’empat de puntuació a la posició 125, passarien a la setena prova totes les persones aspirants empatades amb aquesta puntuació.

La prova tindrà una puntuació màxima de 10 punts. Consistirà en un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà amb un vehicle pesant. L’examinador/a i potestativament el/els vocal/als del Tribunal o en el seu defecte els/les assessors/es especialistes/as a que fa referència la base 14.2 d’aquesta convocatòria, aniran juntament amb la persona aspirant a la cabina durant el desenvolupament de l’exercici per tal de valorar adientment les seves habilitats de conducció. A l’inici de la prova, la persona aspirant disposarà de 10 punts i segons vagi realitzant el circuit, se li  aplicaran les penalitzacions que corresponguin. La puntuació final serà el resultat de deduir als 10 punts les penalitzacions corresponents. La persona aspirant que no obtingui una puntuació final igual o superior a 5 punts serà eliminada del procés de selecció. En el decurs de la prova s’observaran els criteris de penalització i exclusió directa de la DGT. Els factors que es tenen en compte per a l’elaboració de la puntuació final s’especifiquen a l’annex 3 d’aquestes bases. La prova és obligatòria i té caràcter eliminatori.  

Bombers de la Generalitat

Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants i lleugers.
Consistirà en la realització d’exercicis pràctics que permetin avaluar de forma
objectiva l’habilitat de les persones participants en la conducció de vehicles pesants
4x4 i lleugers 4x4.

Les persones participants, per poder realitzar la prova de conducció de vehicles
pesants, d’acord amb el que estableix la base 2.1.d), hauran d’estar en possessió del
permís de conducció de vehicles de la categoria C o equivalent. La qualificació
d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts. Correspondrà al tribunal fixar la puntuació
mínima per superar la prova, la qual no pot ser inferior a 5 punts.
El contingut i les característiques de la prova les determinarà el tribunal i es faran
públiques juntament amb les llistes del resultat de la primera prova de l’oposició.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.