TEMARI BOMBERS GENERALITAT ADAMS

 

 temari bombers 1temari bombers 2 

A Bombers.es Som distribuidors d'ADAMS. En lloc el trobaràs més barat per què tenen un preu de venta al públic marcat. Amb nosaltres però, col.labores amb el manteniment de la plana.

comprar

 

CONTINGUT: Nova edició actualitzada del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries jurídiques (Dret constitucional, autonòmic, sectorial) i aquelles relacionades amb el desenvolupament de les tasques de prevenció i extinció d’incendis (teoria del foc, primers auxilis, mecànica, etc.) que s’exigeixen al programa oficial d’aquest cos, publicat mitjançant anunci de la Generalitat .

 

A més, per tal que el lector pugui fer-se una idea de la importància relativa dels temes i del seu nivell d’aprofundiment, s’inclouen preguntes tipus examen al final de cadascun d’ells.

 

 

Índice:

 

Tema  1. Legislació

La Constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema  2. Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema  3. Física

Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.

Tema  4. Física del foc

Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema  5. Agents extintors

Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.

Tema  6. Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.

Tema  7. Química

Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema  8. Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema  9. Hidràulica

Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 10 Mecànica vehicles

Motors dièsel. Motors benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor.

Tema 11 Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIES (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 12 Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 13 Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Tema 14. Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 15. Electricitat

Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 16. Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 17. Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos en l’arc mediterrani.

Tema 18. Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 19 Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

Solucions preguntes tipus examen

comprar

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.