BASES

-LLISTAT ORDRE DE LA CONVOCATÒRIA DESPRÉS DE L'OFICIicona pdf (llista facilitada per ebr0) Més dades al seu post

 

 Ja no us podeu apuntar a aquesta convocatòria, està tancada. 

- Bases al BOP 19 de Maig del 2.015 icona pdf 

-Bases al DOGC icona pdf  

- LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS i Exclosos (31/07/2015)  icona pdf

- LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS i Exclosos (31/07/2015)  icona pdf

 

RESUM DE LES BASES

 

¡La nova convocatòria de Bombers de Barcelona ja és aquí!

¡Els aspirants a bomber estem d’enhorabona! Després d’un procés llarg que es va iniciar el 30 de desembre amb l’aprovació per part de la Comissió de Govern de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2105, les noves places per a bombers de Barcelona ja han arribat.

 Finalment, El 19 de maig es van publicar al BOP les bases de la nova convocatòria de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2015. El nombre de places convocades són 60 amb la categoria de funcionari de carrera. El grup de titulació és el C, subgrup C2. El sistema de selecció es realitzarà mitjançant un procés de concurs d’oposició i s’articularà en torn lliure.

Com ho he de fer per entrar a la convocatòria?

El primer que hauràs de fer és assegurar-te que compleixes amb tots els requisits que exigeixen les bases per tal de poder optar a les places. Recorda que els requisits són els següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’un altre país de la UE.
 2. No patir cap malaltia ni impediment físic o psíquic que impedeixi la realització de les funcions pròpies del cos de Bombers.
 3. Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa.
 4. Els estudis mínims per poder entrar-hi a la convocatòria seran els de graduat escolar, o equivalent. També els tècnics corresponents a graus formatius de cicle mitjà, així com qualsevol altre títol de formació professional sempre i quan el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte l’hagi homologat.
 5. No tenir cap expedient disciplinari de qualsevol administració pública ni trobar-se inhabilitat per a ocupacions de càrrec públic per cap òrgan judicial competent.
 6. Tenir una alçada mínima d’1,60 m i no superar l’1,95 m. Aquest requeriment serà comprovat a les corresponents proves mèdiques pertinents.
 7. Estar en possessió del carnet de la categoria C en vigor.
 8. Haver abonat la taxa corresponent d’inscripció per a la categoria que es vulgui opositar.

Aquests requisits tenen més especificacions que han de ser estudiades conscientment per tots els aspirants.

Com serà la fase d’oposició?

La fase d’oposició constarà de 9 proves de tipus teòric i físic. Són les següents:

 1. Test de coneixements específics (prova eliminatòria i obligatòria): en aquesta prova es realitzarà un examen tipus test que constarà de 100 preguntes relacionades amb el temari de coneixements específics. Cada pregunta tindrà quatre alternatives, de la qual només una serà la correcta. La prova es puntuarà de 0 a 15 punts, i les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 8 punts quedaran eliminades del procés.
 2. Prova de català nivell B2 (obligatòria i eliminatòria, excepte casos especials), que constarà de dues proves. Una de coneixements gramaticals i sintàctics mitjançant la realització d’un examen teòric. I una altra part relacionada amb l’expressió oral, que es portarà a terme mitjançant una conversa sobre temes d’actualitat general amb l’examinador. La prova durarà com a màxim 90 minuts i quedaran eliminats del procés aquelles persones que no la superin.
 3. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria). El temps d’aquesta prova serà de 45 minuts i, a diferència de la prova en català, en aquesta serà necessari fer una redacció d’un mínim de 200 paraules i el manteniment d’una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal Competent.
 4. Prova d’aptitud física (eliminatòria i obligatòria): només realitzaran aquesta prova els 600 aspirants amb millor qualificació de les proves anteriors. Aquesta prova constarà de la realització i superació de 5 exercicis físics que en els pròxims articles estudiarem de forma particular a bombers.es. Són els següents:

-          Tracció general, en la qual es valorarà la força màxima de l’aspirant

-          Flexió de braços, en la qual es valorarà la força i resistència muscular del tren superior de l’aspirant a bomber.

-          Course Navette, prova amb la qual es pretén mesurar la potència aeròbica màxima.

-          Un circuit d’agilitat

-          Un circuit de piscina

 1. Test de coneixements generals (obligatòria però no eliminatòria): aquesta prova, que no és eliminatòria, consisteix en la realització d’un examen tipus test de 50 preguntes relacionades amb el temari de coneixements generals. Es qualificarà amb un màxim de 5 punts.
 2. Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria): només passaran a realitzar aquesta prova els 325 aspirants amb millor nota de les proves anteriors. Consistirà en la realització d’un examen tipus pràctic i tècnica relacionat amb qualsevol de les disciplines que el Tribunal consideri oportú. Poden ser tres:
  1. Edificació i Obra Civil
  2. Instal·lacions elèctriques
  3. Mecànica
 3. Prova de conducció (obligatòria i eliminatòria): només realitzaran aquesta prova els 240 aspirants amb millor puntuació de les proves precedents. A l’inici del circuit de conducció la persona aspirant tindrà 10 punts, i a mesura que vagi avançant se li aniran descomptant els punts corresponents a les errades que realitzi.
 4. Prova de personalitat i competències (obligatòria i eliminatòria): aquesta prova consisteix en la realització d’un qüestionari i una entrevista que mesuraran trets bàsics i trets clínics de les persones aspirants. Es valorarà amb un màxim de 7 punts.
 5. Proves mèdiques que assegurin el bon estat físic del futur bomber.

En definitiva, ara toca preparar-se per estar atent a la publicació al DOGC de les bases i que comenci el termini de presentació d’instàncies. A bombers.es podràs estar atent de tot el procés i anirem publicant de forma periòdica articles que augmentin el grau de coneixements dels aspirants a bomber, així com consells per superar les proves d’una manera més efectiva.

¡Prepara’t!

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.