TEMARI BOMBERS GENERALITAT 2019

 

 

Si estàs pensant en presentar-te a bomber i no disposes de temari encara, et facilitem la compra del llibre d'ADAMS.  ( SEMPRE LA ÚLTIMA EDICIÓ! ) 

temari 1

 

 

 A Bombers.es Som distribuidors d'ADAMS. En lloc el trobaràs més barat per què tenen un preu de venta al públic marcat. Amb nosaltres però, col.labores amb el manteniment de la plana. 

 

 

 

 

Temari general 
Tema 1. Legislació 
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat. 
Tema 2. Legislació 
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
Tema 3. Legislació 
Llei 311995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
Temari específic 
Tema 4. Legislació 
Llei 51994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 41997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
Tema 5. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l’energia.
Tema 6. Física del foc 
Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc. 
Tema 7. Agents extintors 
Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions.


Tema 8. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
Tema 9. Química 
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
Tema 10. Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS. 
Tema 11. Hidràulica
Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
Tema 12. Mecànica vehicles 
Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. 
Tema 13. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d’incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc. 
Tema 14. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics. 
Tema 15. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics. 

Tema 16. Construcció 
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions. 
Tema 17. Electricitat
Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal•lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica. 
Tema 18. Cartografia 
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
Tema 19. Geografia física 
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.
Tema 20. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
Tema 21. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.

 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.